Kontakt: Horáček Jan, mobil: (+420) 602 432 061, email: horacek.lsmb%z%gmail.com

Součástí našich lesnických služeb je těžební činnost v rámci komplexní péče o les. Provádíme výchovné zásahy, probírky, mýtní, nahodilou a kůrovcovou těžbu. Dále nabízíme svazkování, přibližování, vyvážení dřeva a kompletní likvidaci klestu. Vždy se snažíme, aby těžba byla co nejšetrnější pro les samotný a také pro životní prostředí.

Těžbu dřeva provádíme buď klasickou metodou, tedy s pomocí motorové pily a následně je dřevo odvezeno lesním kolovým traktorem, nebo s pomocí harvestoru, kdy harvestor provede těžbu dřeva a vyvážecí souprava dřevo odveze. Na méně přístupných místech využíváme koně.

Všechny námi nabízené těžební práce provádí odborně proškolení zaměstnanci, kteří mají k dispozici profesionální techniku s důrazem na bezpečnost práce a šetrnost k přírodě.

Typy těžby

  • Výchovná těžba -  Výchovná těžba se provádí v porostech, které jsou mladší než 40 let. Tento typ těžby se provádí z důvodu stability, kvality a druhové pestrosti lesních porostů v mladém věku
  • Mýtní těžba – Mýtní těžba se využívá při obnově lesních porostů, jež jsou starší 80 let a to formou soustředěných těžeb.
  • Nahodilá těžba – tento typ těžby se provádí v případě suchých, vyvrácených a nemocných stromů, jež jsou důsledkem větru, sněhu, námrazy apod. Při vzniku holiny větší než 0,20 ha je vlastník povinen oznámit tuto těžbu alespoň 14 dní předem orgánu státní správy lesů
  • Kůrovcová těžba – kůrovcová těžba se provádí z důvodu zamezení rozšíření kůrovce na další okolní porost. Vždy je nutné vykácet všechny zasažené stromy a k tomu přímo i okolní, které by mohly být také napadeny kůrovcem.

Majitel lesa musí přednostně provádět nahodilou těžbu tak, aby nedošlo ke vzniku, šíření a přemnožení škůdců. Těžba nahodilá se započítává do celkové výše těžeb. Těžba v lesích, ve kterých majitel lesa hospodaří bez schváleného plánu nebo bez převzaté osnovy, může provádět pouze se souhlasem odborného lesního hospodáře.

Pokud má těžba překročit průměrně 3m3 na jeden hektar lesa za rok, musí majitel lesa předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření odborného lesního hospodáře. Takovou těžbu může majitel lesa provést, pokud neobdrží ve lhůtě do 30ti dnů od odeslání vyrozumění nesouhlasné stanovisko orgánu státní správy lesů.